معرفی تیم های ورزشی

جدول تیمهای ورزشی آقایان آبفای استان

ردیف

تیم

فعالیت

1

فوتبال

لیگ برترکارگری

2

فوتسال

لیگ برترکارگری

3

فوتسال

کارمندان دولت

4

شطرنج

وزارت  نیرو-کارمندان دولت

5

شنا

وزارت  نیرو-کارمندان دولت

6

تنیس روی میز

وزارت  نیرو-کارمندان دولت

7

رزمی

 

 

جدول تیمهای ورزشی بانوان آبفای استان

ردیف

تیم

فعالیت

1

شطرنج

وزارت  نیرو-کارمندان دولت

2

شنا

وزارت  نیرو-کارمندان دولت

3

تنیس روی میز

وزارت  نیرو-کارمندان دولت

4

آمادگی جسمانی

وزارت نیرو