تماس با ما

 پلهای ارتباطی  امور ورزش مؤسسه

 شماره  های مستقیم :   81752479 _ 88952479

فاکس : 88973068

سامانه پیامک :100088977768 

نشانی : خیابان فاطمی - خیابان شهید دائمی - انتهای زرتشت غربی - مؤسسه فرهنگی ورزشی آبفا .

 moaseseh.abfa@yahoo.com    : E.mail